BASHKIA DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ju bëjmë me dije listën e kandidatëve për konkurimin për pranim nga jashtë shërbimit civil për këto pozicione

Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Terrritorit

Ø Pozicioni: Specialist, Sektori i Planeve të Detajuara Vendore

Drejtoria Projekteve dhe Infrastrukturës Publike

Ø Pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Publike

Ø Pozicioni: Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve Publike

Drejtoria Informatikës dhe Dixhitalizimit

Ø Pozicioni:Specialist , Sektori i Dixhitalizimit të Shërbimeve

 

1. Anna Maria Kosova

2. Arjola Boriҫi

3. Isa Cani

4. Majlinda Hoxha

5. Saimir Duçellari

6. Xheni Maloku

 

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet me datë 22.02.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 22.02.2024 ora 12:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.

 

 

 

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”ju

bëjmë me dije listën e kandidatëve për konkurimin për pranim nga jashtë shërbimit civil për këto pozicione:

Drejtoria Ligjore

Ø Pozicioni: Drejtor

 

1. Alneida Rroshi

 

 

Drejtoria Taksave dhe Tarifave Vendore

Ø Pozicioni: Drejtor

 

1. Roni Shqiopa

2. Denis Shkodra

 

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet me datë 19.02.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 19.02.2024 ora 12:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.