BASHKIA DURRES-SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, VKM nr. 243, datë 18/03/2015“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive »,  i ndryshuar,  kërkojmë publikimin e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e Lëvizjes Paralele, për pozicionin:.

Specialist i Barazisë Gjinore dhe Dhunën në Familje në Sektorin e Shërbimeve Sociale,

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve dhe Punëve Publike.

Është përzgjedhur kandidatja Zj.Adjola Mullaj

 

Konkurimi do të zhvillohet më datën 26.02.2020, në ambjentet e Bashkisë Durrës ora 1200.

Fituesi do të shpallet më datën 28.02.2020