BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, VKM nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorin e ulët dhe të mesme drejtuese”,  i ndryshuar,  për pozicionin:

  • Përgjegjës në Sektorin Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve, Drejtoria Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Ligjore Arsim Kulturë dhe Burime Njerëzore,

–  Nuk ka konkurentë,

Procedura do të vazhdojë me ngritjen në detyrë dhe pranim nga jashtë