BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, 26,  VKM nr 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII, pika 9/b,  kandidati fitues i konkurimit të datës 06.02.2020, për pozicionin ;

  • Specialist në Sektorin Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënien me Publikun, Drejtoria e Planifikimit të Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve dhe Punëve Publike për lëvizje paralele

Kandidati fitues është :

  • Z.Erind Vrahoriti