BASHKIA DURRES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në Vendimin nr.41 datë 15.04.2024 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, në Urdhrin nr.161, prot.6209 datë 16.05.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira” , lista e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e Lëvizjes Paralele është:

Inspektor në Sektorin e Kontrrollit Tematik , Drejtoria e Auditit të Brendshëm

  •  Eda Matuka
  •  Ornela Gashi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 05.06.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.