BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Dy Inspektor të tatim taksave dhe menaxhimit të aseteve

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

 

Lista e verifikimit paraprak nuk ndryshon

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 18.12.2023 ora 10.30, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

DREJTOR I TATIM-TAKSAVE DHE MENAXHIMIT TË ASETEVE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve si dhe afatit të ankimimit, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin Drejtor i Tatim-Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve

1. Isi Shehu

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2023 ora 10.00 në ambientet e Bashkisë Dimal