BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

“Kordinator për të Drejtën e Informimit , niveli i ulët drejtues”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse e Bashkise Diber, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit ne sherbimin civil, njofton se:

  • kandidati fitues është: Donjila Shehi