BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

  • Specialist, Sektori i Kujdesit Social, Drejtoria Ekonomike, Kategoria Ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia përgjegjëse në  Bashkise Dibër në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

  • kandidati fitues është:
  1. Zj.Denisa BASHA