BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimit nr.15 datë. 26.02.2019 “Per miratimin e Strukturës Organike të  Bashkisë Dibër” VKM  nr. 520  date 25.07.2019 “Për miartimin e Rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” në përfundim të procedurës, njofton se  kandidati fitues për  pozicionin:

 

  • Shofer Zjarrfikës në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Dibër është Z.Platin Neli