BASHKIA DEVOLL – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit  26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të VKM nr Nr. 242, datë 18.3.2015, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Rrogozhinë shpall procedurat  e  plëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranim jashtë shërbimit civil për  pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, Kategoria e pagës II-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : drejtor sherbimeve mbeshtetese

  • Përgjegjës sektorit të burimeve njerezore/ Kategoria e pagës IIIA.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Pergjegjes Burimeve njerezore