BASHKIA DEVOLL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit te Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Devoll shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë  për pozicionet :

 

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së të Ardhurave Lejave dhe Liçensave, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Financiare dhe Buxhetit,Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Juridike ,Prokurimeve  dhe Burimeve njerëzore, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së Shërbimeve Sociale,Shëndetësore,Strehimit dhe Emergjencave Civile, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së Zhvillimit të Pyjeve,Bujqësisë dhe Veterinarisë, Kategoria e Pagës II-B;

1 (nje) Pozicion- Drejtor I Drejtorise se Planifikimit te territorit, Mjedisit, Zhvillimit te Tokes, Investimeve, Projekteve dhe Integrimit.

 

1 (Një Pozicion – Përgjegjës I Sektorit Kadastres, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës I Sektorit të Auditit të Brendshëm, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës I Sektorit të Menaxhimit Financiar, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion Përgjegjës I Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave, KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a;

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës I Inspektoriatit tatimor ,kundravajtjeve administrative  ,debitoreve ,konfiskimit dhe sekuestrimit , KlasaIII-Kategoria e pagës  III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim_per_shpallje_vende_te_lira_pune_ne_kategorine_e_ulet_dhe_te_mesme_drejtuese(Bashkia_Devoll)