BASHKIA DELVINE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Delvine shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

• 1 (një) Specialist i Mjedisit – kategoria e pages IV a;

Per me teper klikoni ne linkun e bashkangjitur : Shpallje pozicioni i Specialist Mjedisi