BASHKIA DELVINE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV  dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Delvine shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • 1 (një) Inspektor i tokes – kategoria e pages IV a;

Lloji i diplomës Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit  , Agronomi e Pergjithshme dhe “Shkencat Juridike ”, niveli minimal i diplomës “Master  Profesional  ”

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Shpallje pozicioni Inspektor i Tokes