Bashkia Delvinë, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Personelit dhe Burimeve Njerëzore të Bashkisë Delvinë në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar ‘Për pranimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, në përfundim të verifikimit papraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim njofton se për pozicionin:

Përgjegjës i sektorit të Turizmit dhe BE-së

, kategoria III-a/1 .

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazëne dytë të konkurimit konkurimin është/ janë:

· Dorina Myftari

A-Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.03.2023 , ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Delvinë.

B-Intervista me goje do të zhvillohet më datë 07.04.2023, ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Delvinë.