BASHKIA CËRRIK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Vendimi nr 05 datë 25.01.2024 i Këshillit Bashkiak Bashkia Cerrik “Për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Urdhërin e Kryetarit të Bashkise Nr. 60 datë 16.02.2024 “Për zbatimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil” Bashkia Cerrik shpall procedurat e plotësimit të vendit të lirë ne kategorinë ekzekutive për pozicionin

 • Specialist I barazise gjinore, Kategoria e pages IV-a

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar ) neni 22 dhe 25, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, perjudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Cërrik shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist në Sektorin e Medias, kategoria e pagës IV-A

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Cerrik ,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 • Specialist I ndihmes ekonomike ne Njesi Administrative (3 pozicione)
 •  Specialist I ndihmes ekonomike Nja Shales
 •  Specialist I ndihmes ekonomike Nja Mollas
 •  Specialist I ndihmes ekonomike Nja Gostime

Kategoria e pages IV-a

 • Specialist i sektorit të tatim taksave / Kategoria e pagës IV-b 6 Pozicione
 •  Specialist I taksave per biznesin nja Cerrik
 • Specialist I taksave per biznesin Nja Gostime
 • Specialist I taksave per biznesin dhe familjare Nja Klos
 • Specialist I taksave per familjaret Nja Cerrik
 • Specialist terreni per vjeljen e te ardhurave biznes dhe familjare Nja Cerrik
 • Specialist Terreni per vjeljen e te ardhurave Nja Mollas
 • Specialist Sektori I informimit publik kategoria e pages 1V-a
 • Specialist mjedisi, Kategoria e pages IV-a
 • Specialist I sektorit te emergjencave civile, Kategoria e pages IV-a
 • Specialist I Burimeve Njerëzore, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Juridike dhe e Shërbimeve Njerëzore. Kategoria IV-A
 • Specialist I sektorit te strehimit, Kategoria e pages IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje bashkia cerrik