BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
  1.   Specialisti i Sistemit GIS, në Drejtorinë e  Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve, kategoria III-b
  2.  Specialist Projektimesh dhe Rregjistrit Elektronik, ,në Drejtorinë  Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve,  kategoria III-b      
  3. Specialist i Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve,  kategoria  IV-a
  4. Specialist të Planifikimit dhe Organizimit të Aktiviteteve  në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve,  kategoria  III-b
  5. Specialist i planifikimit strategjik, analizave ekonomike dhe riskut financiar, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia  Berat, kategoria  III-b​        PER ME TEPER KLIKONI NE LINK-  shpallja Specialist i planifikimit strategjik, analizave ekonomike dhe rriskut financiar shpallja Specialist Protokolli dhe dhe Cermonialit zyrtar shpallja Specialist i Planifikimit dhe organizimit të aktiviteteve shpallja Specialist projektimesh dhe rregjistri elektronik shpallja Specialist i Sistemit GIZ