BASHKIA BERAT – VENDE TE LIRA PUNE

NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, I ndryshuar,  Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  për pozicionin :

  • 1(një) Drejtor në Drejtorinë Juridike  , Kategoria e pagës II-b. 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallja vend i lire Drejtor Juridik (1)

  • 1(nje ) Specialist për Emergjencat Civile në  Drejtorinë e  Emergjencave  Pronave dhe Transportit, kategoria  III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shkresa Vend i lire Spec. Emergjencave Civile

 

  • 1(një ) Specialist Arsimi  në  Drejtorinë e Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kategoria  III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shkresa Vend i lire Specialist Arsimi 1 (1)