BASHKIA BERAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” , si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake”, Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.797, datë 20.12.2023 “Për miratimin e Strukturës, Organigramës së si edhe planin e pranimit në Policine Bashkiake, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat njofton se në Drejtorinë e Policisë Bashkiake shpallen gjashtë vende të lira pune:

  •  1(një) Inspektor të Policisë Bashkiake, në Drejtorinë e Policisë Bashkiake , Bashkia Berat

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje vend te lire Inspektor i policise bashkiake