BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” , neni 12,13,14 si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake”, Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.724, datë 13.12.2022 ““Për miratimin e Strukturës, Organigramës së Administratës së Bashkisë dhe të Njësive Shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat për vitin 2023 , i ndryshuar ,“Për miratimin e strukturës së Drejtorisë së Policisë Bashkiake ”, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat njofton se në Drejtorinë e Policisë Bashkiake shpallen gjashtë vende të lira pune:

  • 4(katër) Punonjës të Policisë Bashkiake, në Drejtorinë e Policisë Bashkiake ,

Bashkia BeratNë zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë dhe Pranim të kandidatëve nga jashtë shërbimit civil për pozicionin :

  • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit Urban , Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve. Kategoria e pagës II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallja vend i lire Drejtor URBANISTIKE 2024 Shpallje punonjës i Policisë Bashkiake