BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive , për pozicionin :

Ø 2 (dy) Specialist të Planifikimit dhe Organizimit të Aktiviteteve në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve, kategoria IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallja Specialist i Planifikimit dhe organizimit të aktiviteteve