BASHKIA BERAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, I ndryshuar,Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin :

  • 1(një) Drejtor në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Projekteve. Kategoria II-b.

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallja Drejtor Integrimit Europian dhe Planifikimit Strategjik