Bashkia  Berat SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

 Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ”

Niveli  diplomës Master shkencor  

Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin

  • Drejtor në Drejtorinë e  Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

 Kandidati për lëvizjen paralele është:

1.Rovena  Shehu

 Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën  24.09.2020, ora 14.00 në ambientet e bashkisë Berat.

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR

KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN

 PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”

(i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”,
, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të  afatit  verifikimit perfundimtar  të dokumentacionit  sipas shpalljes  së publikuar , njofton se për pozicionin :

 

  • Punonjës i Policisë Bashkiake  ,kandidatët   që kanë paraqitur kërkesë dhe   dokumentacionin  për të vazhduar fazat  e mëtejshme të vleresimit  janë:

 

  1. Gëzim      Hoxha