Bashkia Berat Plani vjetor i pranimit në Shërbimin Civil”

Në  mbeshtetje të  nenit 18, të  ligjit 152/2013 “Për nëpunësin  Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave

nr.108 datë  26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”​ , Bashkia Berat  publikojme

Vendimin e kryetarit të bashkisë Berat me nr.749 , datë 26.10.2020​ “Për shtesa në planit vjetor të rekrutimit per vitin 2020”.

Shtesa dhe ndryshime ne planin vjetor te rekrutimeve 2020