Bashkia Berat – Lista Lëvizje paralele Specialist për Emergjencat Civile në Drejtorinë e Emergjencave Civile, Shërbimeve Publike dhe Pronave

 

 

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR  LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi/ Arsimi i Lartë/Ushtarak  ”

niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

 

 

Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushtëve  dhe kërkesave të veçanta  të  përcaktuara në shpalljen për konkurim, për lëvizjen paralele  , njofton se për pozicionin  :

 

Specialist për Emergjencat Civile  në  Drejtorinë e  Emergjencave  Civile ,Shërbimeve Publike  dhe Pronave.

 

Nuk  ka  kandidat për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për lëvizjen paralele.

 

 

 

BASHKIA  BERAT