BASHKIA BELSH – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • 1 Specialist I B.E, Sektori, Njesia për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj.  Kategoria e pagës IV-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil BE