BASHKIA BELSH, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  1. Specialist (Jurist) në Sektorin i Prokurimeve Publike
  2. Specialist (Jurist) në Sektorin i Prokurimeve Publike
  3. Specialist (Jurist) në Sektorin Juridik
  4. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civi jurist2