AVOKATI I POPULLIT Shpallje fituesi

AVOKATI I POPULLIT

Në zbatim të nenit 32, të ligjitt nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për Procedurat e Emërimit, Rekrutimit, Menaxhimit dhe Përfundimit të Marrëdhënies në Shërbimin Civil të Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues dhe të Anëtarëve të TND-së” i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit,

Njofton:

Në përfundim të procedurës të Emërimit në Nivelin e Lartë Drejtues në pozicionin “Nd/Komisioner” te Mekanizmi për Parandalimin e Torturës, Trajtimit ose Dënimit të Egër, Çnjerëzor ose Poshtërues, të zhvilluar në datën 17.08.2020 u shpall fitues kandidati:

1.Znj.Nertila ISMAJLGECI me 84 pikë.