Avokati i Popullit – Njoftim IT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AVOKATI I POPULLIT Adresa: Bulevardi: “Zhan D’Ark” Nr.2 Tel/Fax:+355 4 2380 300/315 Tiranë, Shqipëri E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al www avokatipopullit.gov.al
NJOFTIM
MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR POZICIONIN “PËRGJEGJËS “NË SEKTORIN E IT-së DHE PRITJES SË QYTETARËVE, NË DREJTORINË E FINANCËS, SHËRBIMEVE DHE PRITJES SË QYTETARËVE
Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, i ndryshuar si dhe të Kreut të II dhe të III të Vendimit të këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve njofton se kandidati i kualifikuar për procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil është kualifikuar kandidati:
1. Z. Kreshnik BRASHA
Konkurimi do të zhvillohet në datën 14/05/2019, ora 10:00 në ambientet e Institucionit të Avokatit të Popullit.
Adresa: Bulevardi “Zhan’Dark”, nr.2 Tiranë