Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, Ligjit nr. 72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit nr. 147, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor’””, të ndryshuar dhe Urdhrit të Kryeministrit nr. 65 datë 19.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Ø Specialist në Sektorin e Përpunimit të Imazheve Satelitore, në Drejtorinë e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Ø Specialist në Sektorin e Përpunimit të Imazherisë UAV, në Drejtorinë e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Kërkesë për publikim vende vakante