AUTORITETI SHTETËROR PËR INFORMACIONIN GJEOHAPËSINOR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; në ligjin nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”; në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 147, datë 20.02.2013 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”, të ndryshuar; në Urdhrin e Kryeministrit nr. 04, datë 08.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Përpunimit të të Dhënave 360°, në Drejtorinë e Përpunimit të të Dhënave Remote Sensing, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim rekrutimi specialist 360 grade