AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, pika 5, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerzore në Institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pergjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin;

 

  • Drejtor, Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik,

 

janë:

  1. Arselda Ziraj
  2. Denis Shkalla
  3. Gëzim Haxhiaj

 

 Testimi me shkrim do të zhvillohet në:

  • ambientet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit;
  • datën: 5/3/2020;
  • ora:  10:00