Autoriteti i Mediave Audivizive – Verifikim paraprak

Specialist në  Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme

njoftim paraprak
Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë

njoftim per levizjen paralele