AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lire të kategorisë së ulët drejtuese, për pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjës në Sektorin e Ndërveprimit në Drejtorinë e Botimeve dhe Ndërveprimit – Kategoria III-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje-pergjegjes-nderveprimi- mars 2024 (1)