AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive në përfundim të procesit të konkurrimit njofton se kandidati fitues për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve, Kategoria e pagës II-1 është:  Z. Edmond Doku