AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive, njofton se:

 

Në përfundim të konkurrimit të zhvilluar pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive, me procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

– Përgjegjës në Sektorin e Arkivë – Protokollit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Arkivë – Protokollit, Kategoria e pagës III-a/1, u shpall fitues kandidati:

 

Znj: Suela Frashëri