Autoriteti i Mediave Audiovizive, rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për pozicionin:

  •  Specialist, në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve, kategoria e pagës IV-1 Specialist

Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar