AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:

 

Nga verifikimi paraprak i kandidatëve me procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil , në kategorinë e mesme drejtuese, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për konkurrim, për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Botimeve dhe Ndërveprimit, Kategoria e pagës II-1, është kualifikuar për të vazhduar konkurrimin :

 

Z.Gurjan Doçi

 

Konkurrimi do të kryhet më datë. 03.10.2023, ora 10.00, pranë ambienteve të Autoritetit të Mediave Audiovizive.