AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit
nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i
Mediave Audiovizive njofton se:
Nga verifikimi paraprak i kandidatëve me procedurën e lëvizjes paralele, në kategorinë
ekzekutive, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta, në shpalljen për
konkurrim, për pozicionin Specialist, në Sektorin e Legjislacionit Europian dhe Integrimit
në BE, në Drejtorinë e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar, Kategoria e pagës III-b,
është kualifikuar për të vazhduar konkurrimin me anë të procedurës së lëvizjes paralele: Znj.
Mentiana Tanushi.
Intervista me kandidatin do të kryhet më datë 01.02.2023 ora 10:00, pranë ambienteve të
Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit
nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i
Mediave Audiovizive njofton se:
Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për
pozicionin: Specialist, në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Financës dhe
Sherbimeve, Kategoria e pagës III-b.
Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit
nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i
Mediave Audiovizive njofton se:
Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për
pozicionin: Specialist, në Sektorin e Monitorimit të Përmbajtjes në Drejtorinë e Monitorimit
dhe Analizës, Kategoria e pagës III-b
Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit
nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i
Mediave Audiovizive njofton se:
Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për
pozicionin: Specialist, në Sektorin e Monitorimit të Frekuencave, Drejtoria e Planifikimit të
Frekuencave dhe TIK, Kategoria e pagës III-b.
Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit
nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i
Mediave Audiovizive njofton se:
Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për
pozicionin: Specialist, në Sektorin e Inspektimeve, në Drejtorinë e Inspektimit dhe
Mbikëqyrjes, Kategoria e pagës III-b
Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuare

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i
ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:
Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për
pozicionin:
– Përgjegjës në Sektorin e Çështjeve të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë
e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar, Kategoria e pagës III-a.
Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242 datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i
ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se:
Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk ka asnjë aplikim për
pozicionin:
– Përgjegjës në Sektorin e Monitorimit të Përmbajtjes, Drejtoria e Monitorimit
dhe Analizës, Kategoria e pagës III-a.
Ky pozicion është i vlefshëm për konkurrimin sipas shpalljes së publikuar