AUTORITETI I KONKURRENCËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Khillit të Ministrave, të ndryshuar me të fundit nr. 746, date 19.12. 2018 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin ne kategorinë ekzekutive” Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit  në shërbimin civil për pozicionin:

  • Inspektor në “Drejtorinë e Mbikqyrjes së Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
  • Kategoria e pagës III-a

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave: 12 gusht 2020

*Afati i aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit është i njëjtë për të dyja procedurat

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallj per ekonomist te tregjet e sherbimit 27 korik 2020