AUTORITETI I KONKURRENCES – VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, te ndryshuar si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim ne shërbimin civil për pozicionin:

  • Inspektor në Drejtorinë e Mbikqyrjes se Tregjeve Prodhuese
  • Kategoria e pagës III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje per juristin ne Drejtorine prodhuese (levizje paralelel) tetor 2019