AUTORITETI I KONKURRENCES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013,“Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar  neni 22, 25  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,ndryshuar me të  fundit nr. 746, date 19.12.2018,  kreu 7 pika 7;

Autoriteti i Konkurrencës  njofton se:

Pas vlerësimit paraprak të dokumentave të kandidatëve  te paraqitur pranë Autoritetit të Konkurrencës  që plotësojnë kërkesat e veçanta dhe të përgjithshme  për lëvizje paralele  për plotësimin e pozicionit;

“Inspektor” (Krye/Ekonomist) në Drejtorinë  e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve, eshte: 

Znj. Albana Dibra.

 Intervista dhe vlerësimi i kandidatit do të zhvillohet në datën 04.10.2019, ora 10.00 në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës.