Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.
242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”
i ndryshuar dhe Vendimit të Komitetit të Pranimit për Ngritje në Detyrë AKEP përcjell fituesin
për konkursin për pozicionin

  • Përgjegjës i Sektorit të Kërkimeve, Analizës, Tarifave dhe
    Statistikave, në Drejtorinë e Tregjeve dhe Masave Rregullatore.

KOMITETI I PRANIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË në përfundim të procedures së
konkurimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, testimin me
shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar pranë AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:
– Z. Erjon Prapa fitues për pozicionin me 80 (tetëdhjetë) pikë.