Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 243, datë
18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë
ekzekutive” si dhe Vendimit të Komisionit të Brendshëm, AKEP përcjell fituesin për konkursin
“lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive”, për pozicionin Specialist i Trajnimeve dhe Ecurisë
Disiplinore për Nëpunësit, në Drejtorinë e Shërbimeve Brendshme.
KOMISIONI I BRENSHËM në përfundim të procedurës së konkurrimit duke vlerësuar
dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati dhe intervistën me gojë të zhvilluar në AKEP shpall
fitues të konkursit si më poshtë:
– Znj. Evis Pano fituese për pozicionin me 78 (shtatëdhjetë e tetë) pikë.