Akep – Njoftim fituesi

NJOFTIM
Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” dhe Vendimit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për Nivelin Ekzekutiv, AKEP përcjell fituesin për konkursin “pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive” për pozicionin Specialist i Zbatimit të Portabilitetit të Numrit.
KOMITETI I PËRHERSHËM I PRANIMIT PËR NIVELIN EKZEKUTIV në përfundim të
procedurës së konkurrimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati,
tezën me shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar në AKEP shpall fitues të konkursit si më
poshtë:
– Znj. BIA ÇERA fituese për pozicionin me 76 (shtatëdhjetë e gjashtë ) pikë.
Njësia Përgjegjëse
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)