AKADEMIA E SHKENCAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, të vendimit nr. 35/2020 datë 09.07.2020 të Kuvendit të Shqipërisë “Për strukturën dhe organikën në Akademinë e Shkencave”, i ndryshuar dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, neni 57, pika 1, germa b), shpall vakant:

A. Pozicionin arkivist-protokollist (specialist), kategoria IV-1.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Njoftim, vend i lire pune, arkivist-protokollist (specialist)