AGJENClA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka” ju njofton krijimin e nje vendi te lire pune per pozicionin:

  • Mesimdhenes te formimit teorik dhe praktik , drejtimi Hoteleri-Turizem me kohe te plote, 1 (nje)
    person per periudhen e zevendesimit te mesueses me raporte mjekesore qe paguhet nga Sigurimet
    Shoqerore.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1239