AGJENClA KOMBETARE E PUNESiMlT DHE AFTESIVE SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRlKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017. “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Rcpubliken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019. “Per krijimin dhe menyren e organizimit dhe te funksionimit te  Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive”: te udhezimit nr.14. date 27.5.2021. “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofrueseve publike te arsimit dhe formimit profesional·.

Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco”  Tirane. ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionet:

2(dy) mesimdhenes tc praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji lnformacioni dhe
Komunikimi

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 464