AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qendra e  Formimit Profesional Publik Korçe ju njofton plotesimin e vendeve te lira pas afatit te ankimimit per pozicionet:

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: AFTESI DIGJITALE (Kolonje) —- Enxhi Qiriazi
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: AFTESI DIGJITALE (Pogradec) —- Majerdi Hasanllari
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshmete kursit: KUZHINE (Pogradec) —- Polikseni Mihali
d) Mesimdhenes me kohe te pjesshme kursit: GRAPHIC DESIGN —–Bernard Ajdini
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme  te kursit: ESTETIKE~ —– Sonela Voskopi
f) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SERVIS XHENERIK NE AUTOMJETET E LEHTA — Nuri Selanj