AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante në Drejtorinë e ASHK, Sarandë, si më poshtë:

 

Përgjegjës Sektori (1), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Juridik, kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Specialist (4), në profilin: Jurist  Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (3), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë,  Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë; Jurist  Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1) (Arkiv – Protokoll), në profilet: Arsim i lartë (preferohet profilet arkivistikë, juridik), Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilin: Ekonomi/Juridik, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2022-05-04- Shpallje -DVASHK SR