Agjencia Për Zhvillim Bujqësor Dhe Rural Drejtoria Juridike Dhe Shërbimeve Mbështetëse – Njoftim Punësimi me kontrate te perkohshme

 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

 

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL

DREJTORIA JURIDIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

 

 

Tiranë, më 02.05.2019

 

 

NJOFTIM PUNËSIMI

 

 

Bazuar në Vendimin nr. 169, datë 27.03.2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 16, datë 16.1.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2019, në njësitë e qeverisjes qendrore”, të ndryshuar,  AZHBR shpall njoftimin e punësimit si mëposhtë:

 

 1. DREJTORIA E PËRZGJEDHJES DHE APROVIMIT TË PROJEKTEVE:

 

 

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

   SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

Detyrat kryesore: Kontrollon dhe vlerëson nga ana administrative dosjet e aplikantëve për të aprovuar ose jo aplikimet për programet me financim të huaj, duke zbatuar manualin e procedurave dhe udhëzimet përkatëse. Raporton parregullsitë e hasura gjatë proçesit të punës. Ndjek kërkesat/ankesat e deleguara nga eprori lidhur me aplikantët që kanë aplikuar në skemat dhe programet me financim të huaj. Kryerja e nivelit të parë dhe të dytë të kontrolleve administrative të aplikimeve të masave.

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin këto kritere:

1.      Diplomë e nivelit “Master Profesional”, në profilet: Inxhinieri Ndërtimi, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Mekanike, Bioteknologji, Inxhinieri Mjedisi, Biologji Mjedisore, Mjekësi Veterinare. (Diplomat e marra jashtë vendit duhet të jenë të njohura paraprakisht nga institucioni përgjegjës për  njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi).

2.      Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese.

3.      Të kenë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit

4.      Të kenë njohuri bazë mbi zhvillimin bujqësor dhe rural në Shqipëri dhe mbi politikën e përbashkët për bujqësinë me BE-në.

5.      Të kenë njohuri të gjuhes angleze.

6.      Të kenë përvojë pune ose internshipi/ praktika  profesionale

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”.

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 37/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të BE-së për Shqipërinë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II).

–          Njohuritë mbi Marrëveshjen Sektoriale ndërmjet Republikës së Shqipërisë të përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian që përcakton dispozitat e menaxhimit dhe zbatimit të asistencës financiare të BE-së, për Shqipërinë në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-anëtarësimit në fushën “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” (IPARD).

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

–          Njohuritë mbi VKM nr. 719, datë 31.10.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, i ndryshuar.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë brenda datës 10.05.2019, ora 14.00 në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë): Kërkesën për punësim ku duhet të përcaktojnë pozicionin për të cilin po aplikojnë; një kopje të CV të përditësuar; diplomën e noterizuar; certifikata dhe kualifikime të ndryshme; një fotokopje e librezës së punës;  një kopje të ID-së; formularin e vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore të firmosur nga aplikuesi; raportin mjeko-ligjor.

 

 

II.           DREJTORIA E KONTROLLIT:

 

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

SPECIALIST (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV-b

Detyrat kryesore: Studimi i dokumentacionit të aplikimit të dosjeve që do të kontrollohen në terren, njoftimi i aplikantit për kontroll, përgatitja e listave/evidencave paraprake për kontrollin që do të realizohet në terren. Kryen kontrollin në terren te aplikimeve për projektet përmes matjeve dhe fotografive sipas dosjes së aplikimit ose kërkesës për pagesë. Plotëson listën përkatëse të kontrollit dhe duke përgatitur raportet e kontrollit

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin këto kritere:

1.      Diplomë e nivelit “Master Profesional”, në profilet: Inxhinieri Ndërtimi, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Mekanike, Bioteknologji, Inxhinieri Mjedisi, Biologji Mjedisore, Mjekësi Veterinare. (Diplomat e marra jashtë vendit duhet të jenë të njohura paraprakisht nga institucioni përgjegjës për  njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi).

2.      Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese.

3.      Të kenë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit

4.      Të kenë njohuri bazë mbi zhvillimin bujqësor dhe rural në Shqipëri dhe mbi politikën e përbashkët për bujqësinë me BE-në.

5.      Të kenë njohuri të gjuhes angleze.

6.      Të kenë përvojë pune ose internshipi/ praktika  profesionale

 
Kandidatët do të testohen në lidhje me:

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”.

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 37/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të BE-së për Shqipërinë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II).

–          Njohuritë mbi Marrëveshjen Sektoriale ndërmjet Republikës së Shqipërisë të përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian që përcakton dispozitat e menaxhimit dhe zbatimit të asistencës financiare të BE-së, për Shqipërinë në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-anëtarësimit në fushën “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” (IPARD).

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.

–          Njohuritë mbi Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”.

–          Njohuritë mbi VKM nr. 719, datë 31.10.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, i ndryshuar.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë brenda datës 10.05.2019, ora 14.00 në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë): Kërkesën për punësim ku duhet të përcaktojnë pozicionin për të cilin po aplikojnë; një kopje të CV të përditësuar; diplomën e noterizuar; certifikata dhe kualifikime të ndryshme; një fotokopje e librezës së punës; një kopje të ID-së; formularin e vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore të firmosur nga aplikuesi; raportin mjeko-ligjor.

 

 

NËPUNËS INFORMACIONI NË AGROPIKËN PUKË (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria III

NËPUNËS INFORMACIONI NË AZHBR QENDËR (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria III

 

Detyrat kryesore: Ofron shërbim në recepsion duke respektuar rregullat e etikes dhe komunikimit me qytetarët / fermerët.  Informon dhe promovovon programet e skemave mbështetëse kombëtare për bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin këto kritere:

 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë universitar, niveli Bachelor.

(Diplomat e marra jashtë vendit duhet të jenë të njohura paraprakisht nga institucioni përgjegjës për  njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi).

 1. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese.
 2. Të kenë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit
 3. Të kenë njohuri bazë mbi zhvillimin bujqësor dhe rural në Shqipëri dhe mbi politikën e përbashkët për bujqësinë me BE-në.
 4. Të kenë përvojë pune ose internshipi/ praktika profesionale

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për bujqësinë dhe zhvillimin rural”.
 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 37/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Evropian për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të BE-së për Shqipërinë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II).
 • Njohuritë mbi Marrëveshjen Sektoriale ndërmjet Republikës së Shqipërisë të përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian që përcakton dispozitat e menaxhimit dhe zbatimit të asistencës financiare të BE-së, për Shqipërinë në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-anëtarësimit në fushën “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” (IPARD).
 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
 • Njohuritë mbi VKM nr. 719, datë 31.10.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, i ndryshuar.

 

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë brenda datës 10.05.2019, ora 14.00 në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë): Kërkesën për punësim ku duhet të përcaktojnë pozicionin për të cilin po aplikojnë; një kopje të CV të përditësuar; diplomën e noterizuar; certifikata dhe kualifikime të ndryshme; një fotokopje e librezës së punës; një kopje të ID-së; formularin e vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore të firmosur nga aplikuesi; raportin mjeko-ligjor.

 

 

PUNONJËS ARKIVE (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria VII

Detyrat kryesore: Ofron suport për mirëmbajtjen dhe organizimin e arkivës së institucionit në përputhje me legjislaacionin në fuqi dhe manualet përkatëse.

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin këto kritere:

 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë universitar, niveli Bachelor.
 2. (Diplomat e marra jashtë vendit duhet të jenë të njohura paraprakisht nga institucioni përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi).
 3. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese.
 4. Të kenë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit
 5. Të kenë përvojë pune ose internshipi/ praktika profesionale

 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Njohuritë mbi Ligjin 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”
 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
 • Njohuritë mbi VKM nr. 719, datë 31.10.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, i ndryshuar.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë brenda datës 10.05.2019, ora 14.00 në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë): Kërkesën për punësim ku duhet të përcaktojnë pozicionin për të cilin po aplikojnë; një kopje të CV të përditësuar; diplomën e noterizuar; certifikata dhe kualifikime të ndryshme; një fotokopje e librezës së punës; një kopje të ID-së; formularin e vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore të firmosur nga aplikuesi; raportin mjeko-ligjor.

 

 

PUNËTOR MIRËMBAJTJE (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria IV

Detyrat kryesore:  Punonjësi i Miëmbajtjes është përgjegjës për mirëmbajtjen e godinës dhe kryerjen e riparime të pjesshme (elektrike, hidraulike etj.)

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin këto kritere:

 1. Të kenë mbaruar arsim profesional / arsim të mesëm.
 2. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese.
 3. Të kenë përvojë pune të mëparshme si mirëmbajtës

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë brenda datës 10.05.2019, ora 14.00 në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë): kërkesën për punësim ku duhet të përcaktojnë pozicionin për të cilin po aplikojnë;  fotokopje te noterizuar të diplomës së shkollës; fotokopje e librezës së punës; një kopje të ID-së, formularin e vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore të firmosur nga aplikuesi; raportin mjeko-ligjor.

 

 

PUNONJËS PASTRIMI (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria I

Detyrat kryesore:  Punonjësi i pastrimin siguron higjenës e gjithë godinës çdo ditë duke siguruar një   ambient të pastër dhe të rregullt.

      Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin këto kritere:

 1. Të kenë mbaruar arsim të mesëm, përbën avantazh
 2. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë brenda datës 10.05.2019, ora 14.00 në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 56, Tiranë): kërkesën për punësim ku duhet të përcaktojnë pozicionin për të cilin po aplikojnë; një fotokopje e librezës së punës; një kopje të ID-së, formularin e vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore të firmosur nga aplikuesi; raportin mjeko-ligjor.

 

 

TË GJITHË KANDIDATËT QË APLIKOJNË PËR POZICIONET E MËSIPËRME, DO TË MARRIN INFORMACION VETËM NË FAQEN E INTERNETIT TË AZHBR www.azhbr.gov.al, PËR FAZAT E MËTEJSHME TË KËSAJ PROCEDURE:

 

– për rezultatet e verifikimit
– datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi (testim me shkrim/ intervista me gojë)

– shpalljen e listës së fituesve
Për të marrë këto informacione, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e  internetit të AZHBR www.azhbr.gov.al.

 

 

AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL